Integritetspolicy

Insamling och Hantering av Personuppgifter

Allmänt

Med personuppgifter menas information som, direkt eller indirekt via andra uppgifter, kan knytas till en enskild individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, personnummer, IP-adress och loggar från en webbläsare.

Med behandling av personuppgifter menas alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sammanställning av personuppgifter.

Detta integritetspolicy omfattar alla juridiska enheter inom Talga Group angående den allmänna dataskyddsförordningen och förklarar hur vi använder den personliga information vi samlar in när du använder vår webbplats, när du söker ett jobb eller när du är anställd hos Talga Group.

Vi är också bundna av Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) och Australian Privacy Principles (APPs). Denna policy förklarar hur och varför vi samlar in, använder, håller och delar din personliga information.

Webbplatser och sociala medier

Talga samlar in personuppgifter som namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av dig. Talga mottar och lagrar även automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilka sidor du besöker.

Talga använder informationen som samlas in för att svara på dina förfrågningar, för att förbättra webbplatsens innehåll och våra tjänster. Personuppgifter kan även indirekt behandlas i anslutning till utveckling och förvaltning av vårt IT-system.

Personuppgifter som vi begär från dig och angivna som obligatoriska behöver lämnas för att vi ska kunna fullgöra din förfrågan, t.ex. för att skicka nyhetsbrev som du prenumererar på. Notera att Talga inte ansvarar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Marknadsföringsändamål

Vi kommer att använda din personliga information för att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig, men vi kommer inte att göra det om du säger åt oss att inte göra det. Dessa produkter och tjänster kan erbjudas av oss, Talgas koncernbolag, med samarbetspartners som behandlar personuppgifterna för Talgas räkning eller våra tjänsteleverantörer. Om du mottar elektronisk marknadsföringskommunikation från oss kan du välja bort att ta emot ytterligare marknadsföringskommunikation genom att följa instruktionerna för att avregistrera dig i meddelandet.

Lagring och gallring

Talga raderar insamlade personuppgifter när ändamålet med behandlingen har fullgjorts.

Rättslig grund: Vi kommer behandla dina personuppgifter när det krävs för att fullgöra en begäran från dig eller annars när det krävs för Talgas berättigade intresse, bland annat för att förbättra webbplatsen. Om en viss behandling skulle kräva ditt samtycke på förhand kommer vi samla in sådant samtycke innan vi utför den aktuella behandlingen.

All produktionsdata raderas i enlighet med deras lagringsperioder. Av säkerhetsskäl behåller vi data i krypterade säkerhetskopior även efter att data har raderats från vår produktionsmiljö. Under alla omständigheter kommer Talga att respektera ”rätten att bli glömd” såväl som våra fastställda lagringsperioder, men det kommer inte att träda i kraft fullt ut förrän den sista säkerhetskopieringscykeln har slutförts. För att följa artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen anses detta inte vara ett brott mot artikel 17 den allmänna dataskyddsförordningen.

I händelse av en återställning av data från en krypterad säkerhetskopia, för vi ett register över raderade data (endast anonymt post-ID) för att utesluta dessa data från återställda data.

Utlämnande av personuppgifter till annan

Talga säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar endast personuppgifterna med Talgas koncernbolag, med samarbetspartners som behandlar personuppgifterna för Talgas räkning, samt när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter överförs till koncernbolag och samarbetspartners utanför EU/EES, är det Talgas ansvar att säkerställa att personuppgifterna skyddas på motsvarande sätt som inom EU/EES, till exempel genom upprättande av avtal om dataöverföring.

Observera att Talga använder Microsoft 365 lokaliserat i Asien och Stillahavsområdet, SAP lokaliserat i Australien och Mailchimp lokaliserat i USA.

Dataöverföring till logistikleverantörer

Som en del av vår försäljnings- och leveransprocess använder vi tredjepartslogistikleverantörer för att leverera varor som du har köpt från oss. När du gör en beställning hos oss kommer en del av de uppgifter du tillhandahåller att överföras till en sådan tredjepartslogistikleverantör för att de ska kunna leverera dina köpta varor. När vi väl har överfört dina uppgifter till logistikleverantören är de den enda personuppgiftsansvarige för dina uppgifter.

Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har, i enlighet med vad som följer av den allmänna dataskyddsförordningen, vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordnigen har du rätt:

  • att begära tillgång (registerutdrag) och rättelse av dina personuppgifter;
  • att begära radering av dina personuppgifter;
  • att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;
  • att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och, för behandling som baseras på ditt samtycke, att närsomhelst återkalla samtycket; och
  • att erhålla personuppgifter om dit som du har tillhandahållit oss (dataportabilitet).

Du har också möjlighet att närsomhelst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Talgas användning av cookies

Allmän information om cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
Det går att använda informationen i en cookie för att följa hur användare surfar.

Det finns två typer av cookies:

  • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur cookies används på talga.se

Cookies på denna webbplats används huvudsakligen för följande syften:

  • För att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
  • För att hantera vissa grundfunktioner.

Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren genom de cookies som används på webbplatsen.

Talgas webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Youtube. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på Talgas webbplats. Talga har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Om du vill undvika cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare för att förhindra cookies. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på webbplatsen. Du hittar mer information om hur du hanterar och tar bort cookies på www.aboutcookies.org.

Användarvillkor för vår webbplats

Besökarens användning av informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Talga arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Talga inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Upphovsrätt skyddar innehållet på webbplatsen

Innehållet på webbplatsen ägs av Talga och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Webbplatsen kan innehålla bilder och annat innehåll som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Kontakta och klagomål

Om du vill framföra ett klagomål angående hur vi har hanterat eventuella integritetsfrågor, inklusive din begäran om åtkomst eller rättelse av dina personuppgifter, bör du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Företagets namn: Talga AB

Adress: Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm, Sverige

E-post: DPO@talgagroup.com

Vi kommer att överväga ditt klagomål och avgöra om det krävs ytterligare utredning. Vi kommer att meddela dig om resultatet av denna utredning och eventuell efterföljande intern utredning.

Om du fortfarande är missnöjd med hur vi har hanterat en integritetsfråga kan du kontakta en oberoende rådgivare eller kontakt.

För Australien: Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) (www.oaic.gov.au) för vägledning om alternativa handlingssätt som kan vara tillgängliga.

För EU: Dataskyddsmyndigheten (https://edps.europa.eu/data-protection_en)

Uppdatering av ovanstående information

Talga är ansvarig för tillhandahållandet av denna webbplats. Vi kan när som helst revidera ovanstående genom att publicera en uppdaterad version på webbplatsen.

Ovanstående information uppdaterades senast den 6 April 2023.